Law Grid 3

Trestní právo

V trestním řízení spočívá právní pomoc poskytovaná našimi právníky zejména v obhajobě obviněných v přípravném řízení a osob obžalovaných v řízení před soudy všech stupňů, právní pomoc poskytují právníci advokátní kanceláře i osobám podezřelým ze spáchání trestných činů, ale také…

READ MORE

Závazkové občanské právo

V oblasti občanského práva nabízíme klientům právní pomoc v závazkových vztazích, jež zahrnuje přípravu/uzavírání typových smluv upravených v občanském zákoníku, jakož i smluv nepojmenovaných, dále rozbory a revize již uzavřených smluv, posuzování předložených návrhů smluv, ale také poskytování právní pomoci…

READ MORE

Nemovitostní a realitní právo

Právní služby v oblasti nemovitostí poskytujeme především v souvislosti s transakcemi nemovitostí (převody nemovitostí na základě kupních a darovacích smluv, smluv o převodu jednotek atd.), jejich nájmy a podnájmy, provádí také analýzy právních vad nemovitostí, apod. Právní poradenství zajišťuje advokátní…

READ MORE

Právo obchodních společností

V oblasti obchodního práva nabízíme také poskytování právních služeb v souvislosti s korporátní problematikou, kdy právníci advokátní kanceláře poskytují právní pomoc při zakládání obchodních společností a družstev včetně zajištění všech souvisejících úkonů, jakož i uspořádání interních vztahů v obchodních společnostech…

READ MORE

Zdravotní právo – veřejné zdravotní pojištění

V oblasti pojišťovnictví nabízíme klientům právní pomoc při uplatňování nároků na pojistná plnění z pojistných smluv, při hájení jejich oprávněných zájmů v případech, kdy jsou po nich pojišťovnami požadována peněžitá plnění v rámci regresních nároků, ale také odbornou právní pomoc…

READ MORE

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty ve věcech rozvodů, a to ve formě sporných i nesporných, poskytuje právní pomoc při majetkových vypořádáních a v řízeních o výživné a nárocích neprovdané matky. Právní pomoc poskytují právníci advokátní kanceláře též v řízeních…

READ MORE