Závazkové občanské právo

V oblasti občanského práva nabízíme klientům právní pomoc v závazkových vztazích, jež zahrnuje přípravu/uzavírání typových smluv upravených v občanském zákoníku, jakož i smluv nepojmenovaných, dále rozbory a revize již uzavřených smluv, posuzování předložených návrhů smluv, ale také poskytování právní pomoci v případě řešení již vzniklých sporů z těchto závazkových vztahů vyplývajících včetně zastupování klientů v soudních i mimosoudních řízeních a uplatňování náhrady škody vzniklé v režimu občanského zákoníku a smluvních sankcí.

Právní pomoc dále nabízíme klientům v oblasti věcných práv, zejména v problematice práva vlastnického a spoluvlastnického, společného jmění manželů, věcných břemen, zástavního práva a sousedských práv.

Občanskoprávní agendu advokátní kanceláře pak doplňuje oblast problematiky ochrany osobnosti a dědického řízení, problematiky práva sdružovacího a shromažďovacího a také spotřebitelských sporů.