Zdravotní právo – veřejné zdravotní pojištění

V oblasti pojišťovnictví nabízíme klientům právní pomoc při uplatňování nároků na pojistná plnění z pojistných smluv, při hájení jejich oprávněných zájmů v případech, kdy jsou po nich pojišťovnami požadována peněžitá plnění v rámci regresních nároků, ale také odbornou právní pomoc při přípravě zprostředkovatelských smluv v oblasti pojišťovnictví (včetně tzv. MLM systémů) a uplatňování práv a právem chráněných zájmů v rámci obchodních závazkových vztahů z těchto smluv plynoucích.